1. Program MdM
 2. >
 3. Informacje o MdM
 4. >
 5. Dla kogo jest MDM?

Dla kogo jest MDM?

Mieszkanie dla Młodych to kolejny rządowy program, którego zadaniem jest pomoc w zakupie lub budowie pierwszej nieruchomości. Na pewno warto rozważyć ten sposób dofinansowania. Jednak należy pamiętać, że do programu mogą zapisać się tylko osoby spełniające warunki określone w ustawie.

MdM to program przede wszystkim skierowany do młodych ludzi, którzy nie przekroczyli 35 roku życia. I to właśnie przez powyższy limit, system wsparcia bardzo często jest krytykowany – przeciwnicy MdM zarzucają, że projekt dyskryminuje starsze osoby. Na szczęście ustawodawca przewidział wyjątek, który umożliwia otrzymanie dopłaty do kredytu w przypadku, gdy beneficjent przekroczył 35. rok życia (szerzej o tym w dalszej części artykułu). Wymagania wiekowe to nie jedyny warunek, który należy spełnić, by otrzymać dofinansowanie. Jakie zatem przed nami kryteria stawia program?

MdM – dla kogo?

 • Program to system wsparcia finansowego skierowany do osób, które chcą kupić lub wybudować swoją pierwszą nieruchomość. Dopłatę otrzymają beneficjenci, którzy:
  pozostają w związku małżeńskim;
 • osoba niepozostająca w związku małżeńskim;
 • osoba samotnie wychowująca dziecko (taką osobą może być: panna; kawaler; jedno z rodziców; opiekun prawny; wdowiec; wdowa; rozwódka; rozwodnik; osoba będąca w separacji w przypadku, gdy jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności).

MdM nie dla właścicieli i współwłaścicieli mieszkań i domów

Jednym z podstawowy warunków jest to, aby osoby ubiegające się o dofinansowanie MdM do dnia podpisania ustanowienia / przeniesienia własności nieruchomości nie były właścicielami ani współwłaścicielami lokalu mieszkaniowego lub budynku jednorodzinnego. W przypadku małżeństw obydwoje małżonków nie może posiadać praw do nieruchomości.

MdM a wiek

Bardzo ważnym kryterium jest również wiek, osoby starające się o dopłatę nie mogą przekroczyć 35 roku życia (lata są liczone według rocznika, nie daty urodzin). W przypadku małżeństw pod uwagę brany jest wiek najmłodszego z małżonków. Odstępstwo od tej zasady wprowadziła nowelizacja ustawy – z powyższego ograniczenia będą zwolnione osoby wychowujące przynajmniej troje swoich dzieci lub przysposobionych w przypadku, które:

 • są małoletnie;
 • bez względu na wiek otrzymują rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny;
 • nie ukończyły 25 roku życia i uczą się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

MdM a najem lokalu i spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania

Ustawa precyzuje także, jakie warunki musi spełnić osoba, która wynajmuje mieszkanie lub posiada spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania. W pierwszy przypadku najemca w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego musi rozwiązać umowę najmu i opróżnić lokal.

Natomiast w drugiej sytuacji wymaga się od beneficjenta zrzeczenia się prawa do lokalu spółdzielczego w przeciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego.

Facebook