1. Program MdM
  2. >
  3. Polityka cookies

Polityka cookies

Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez mdmprogram.com.

Deklaracje prywatności

1. Serwis mdmprogram.com przestrzega prawa do ochrony prywatności i gwarantuje wszystkim osobom zeń korzystającym, że ich dane, w tym dobrowolnie podane dane osobowe, będą właściwie chronione zgodnie z przepisami prawa. Wszyscy użytkownicy serwisu pozostają anonimowi i tylko od decyzji użytkownika będzie zależało, kiedy poda on swoje dane osobowe.

2. mdmprogram.com nie przetwarza danych osobowych Użytkownika ani nie udostępnia ich innym podmiotom bez uprzedniej zgody Użytkownika.

Ochrona Danych Osobowych

1. Podczas korzystania z niektórych funkcji naszego serwisu Użytkownik poproszony zostanie o podanie swoich danych osobowych i wypełnienie odpowiedniego formularza. Zawsze prosimy tylko o podanie tych danych, które są adekwatne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest mdmprogram.com.

3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w następujących celach:

  • wykonania usługi porównania danych o cenach i warunkach uczestnictwa w programie MdM, w oparciu o dane powszechnie dostępne, udostępnione przez podmioty współpracujące z serwisem i podmioty trzecie, z zastrzeżeniem, iż wynik porównania ma charakter wyłącznie informacyjny;
  • przedstawienia Użytkownikowi informacji o programie MdM;
  • w celach marketingowych mdmprogram.com, podmiotów współpracujących (eksperci finansowi) lub podmiotów trzecich;
  • w celach promocyjnych mdmprogram.com, podmiotów współpracujących (eksperci finansowi) lub podmiotów trzecich.

4. Użytkownikowi, którego dane osobowe są przetwarzane, zawsze przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz prawo do ich poprawiania.

5. mdmprogram.com zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych powyżej w pkt. 3 oraz we własnych celach marketingowych.

6. Wchodząc na stronę mdmprogram.com Użytkownicy pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez mdmprogram.com wykorzystywane tylko w celach technicznych, związanych z administracją naszych serwerów. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego łączą się z nami Użytkownicy.

7. mdmprogram.com zastrzega sobie możliwość powierzenia przetwarzania danych osobowych użytkowników innym podmiotom, z zachowaniem wszelkich wymogów określonych przepisami prawa.

8. mdmprogram.com jako administrator danych zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

9. Serwis mdmprogram.com korzysta z kodów stron trzecich, w tym kodów firmy Google w ramach usług Google Analytics, Google Adwords. Usługi te wykorzystują pliki cookies zapisywane na komputerze użytkownika w celu analizy zachowania użytkownika, analizy sposobu wykorzystania serwisu mdmprogram.com przez Użytkowników, monitoringu ruchu w serwisie mdmprogram.com. Szczegóły dotyczące usług dostępne są pod adresem: http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

Ryzyka związane z korzystaniem z Serwisu oraz zabezpieczenia techniczne

1. Pliki typu cookies to informacje zapisywane przez serwer mdmprogram.com na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera Użytkownika. Pliki te stosowane są przez nas jedynie do następujących celów:

  • zapewnienia Użytkownikowi prawidłowego działania serwisu i jego funkcjonalności;
  • utrzymania połączenia z serwisem;
  • obliczeń statystycznych, w tym analizy ruchu i wykorzystania serwisu przez Użytkowników;
  • technicznych, związanych z administracją serwisu i jego prawidłowym funkcjonowaniem.

2. mdmprogram.com stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych wszystkich Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.

Wymagania techniczne

1. W celu bezpiecznego i sprawnego komunikowania się z Serwisem oraz korzystania z Usług zalecamy stosowanie sprzętu i oprogramowania spełniającego następujące wymagania techniczne – poprawnie skonfigurowane przeglądarki internetowe: Google Chrome, Firefox minimum 2.0, Internet Explorer minimum 8.0, Opera minimum 9. Przeglądarka internetowa powinna mieć włączoną obsługę Java script i cookies. Minimalna rozdzielczość monitora powinna wynosić 1024×768.

2. Za problemy wynikające ze stosowania sprzętu niespełniającego powyższych wymogów mdmprogram.com nie ponosi odpowiedzialności.

Postanowienia dodatkowe

1. W każdej chwili Użytkownik może cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji i przetwarzanie danych przez mdmprogram.com Wystarczy, że prześle on e-mail z wycofaniem zgody na adres kontakt@mdmprogram.com.

2. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące niniejszej polityki prywatności, prosimy kierować adres: kontakt@mdmprogram.com.

Facebook