1. Program MdM
 2. >
 3. Aktualności
 4. >
 5. Zgłoszenie do gminy o budowie w 2018 roku

Zgłoszenie do gminy o budowie w 2018 roku

mieszkanie zakupone ze środków mdm 2018

Prace budowlane w zależności od zakresu wymagają uprzedniego zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na ich rozpoczęcie. To, jak będzie w przypadku inwestycji, określone jest przez ustawę prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku. Ostatnia nowelizacja ustawy miała miejsce w 2017 roku. Rozszerzyła ona katalog prac, jakie wymagają dokonania zgłoszenia.

Zmiany powinny uprościć formalności w przypadku niewielkich robót budowlanych, które nie mają znaczącego wpływu na miejscowy plan zagospodarowania. Program MdM przewiduje możliwość uzyskania zwrotu części podatku VAT w przypadku budowy, nadbudowy, przebudowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego na cele mieszkaniowe. Aby uzyskać zwrot, pozwolenie lub zezwolenie na budowę musiało zostać wydane po 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w przepisach budowlanych będą zatem dotyczyły również osób chcących skorzystać z programu MdM.

Kiedy wystarczy zgłoszenie budowy w gminie?

Dokładna lista prac budowlanych, które wymagają jedynie zgłoszenia, znajduje się w ustawie prawo budowlane w artykule 30 ust. 1. Wymienione w zapisach roboty budowlane są często uzależnione od powierzchni obiektu lub ilości znajdujących się na działce budynków i powierzchni tej działki. Przekroczenie wskazanych norm będzie związane z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę.

Kto może dokonać zgłoszenia?

Wniosek może złożyć osoba, która posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Jeżeli jednak wolimy ustanowić pełnomocnika, ustawa dopuszcza także taką ewentualność. Należy w takiej sytuacji pamiętać o dołączeniu do zgłoszenia oryginału pełnomocnictwa lub jego kopię, potwierdzoną urzędowo za zgodność z oryginałem.

Gdzie należy zgłosić budowę?

Zgłoszenia budowy należy złożyć u starosty, wojewody lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Wzór wniosku petent otrzyma w placówce lub na stronie internetowej odpowiednich jednostek administracji państwowej (druk B-2). Zgłoszenie w przypadkach dotyczących domów mieszkalnych jest bezpłatne. Jeżeli natomiast chcemy dokonać prac w obiekcie, którego część przeznaczona jest pod inne cele, na przykład prowadzenie firmy, konieczne staje się uiszczenie opłaty.

Według ustawy jest to 1 zł za metr kwadratowy, jednak kwota nie może przekroczyć 539 zł. Opłata musi zostać uiszczona na początku. Dokument potwierdzający jej uregulowanie należy załączyć do wniosku. Zgłoszenie stanie się nieważne, jeżeli w ciągu 3 lat od złożenia wniosku nie rozpoczniemy prac. Po tym terminie konieczne będzie ponowne przeprowadzenie procedury i jej akceptacji.

Jeżeli we wniosku będą braki formalne, zobowiązani jesteśmy do ich uzupełnienia w określonym terminie. Okres na podjęcie decyzji przez organy administracyjne na wydanie zgody w takim przypadku liczony jest ponownie (od chwili złożenia kompletnego wniosku).

Jakie informacje powinno zawierać zgłoszenie?

Zgłoszenie powinno zawierać informacje na temat rodzaju, zakresu i sposobu przeprowadzenia prac. Wnioskujący określa także termin planowanego rozpoczęcia inwestycji. Dodatkowo należy dołączyć pozwolenia, uzgodnienia, opinie wymagane odrębnymi przepisami, a także dokument, który potwierdzi prawo do dysponowania nieruchomością przez wnioskującego (druk B-3).

Kiedy konieczne będzie pozwolenie na budowę?

Niezależnie od zakresu prac, będziemy musieli wnioskować o pozwolenie na budowę, gdy planowane roboty będą wymagały oceny ich oddziaływania na środowisko, w tym na obszar Natura 2000 oraz dla robót budowlanych wykonywanych przy budynkach wpisanych do krajowego rejestru zabytków.

Kiedy możemy rozpocząć budowę?

Zgłaszając budowę, nie otrzymamy potwierdzenia zgody organu administracji państwowej. W tym przypadku, jeśli w ciągu 21 dni nie będzie sprzeciwu ze strony jednostki decyzyjnej, możemy rozpocząć prace. Jest to tak zwana zgoda milcząca. Po 21-dniowym okresie od złożenia wniosku możemy odebrać z gminy projekt budowlany oraz ostemplowany dziennik budowy. Obowiązujący obecnie okres został skrócony w nowelizacji, pierwotnie był o 9 dni dłuższy. Gdy bardzo zależy nam na wydaniu oświadczenia, możemy uzyskać je, składając odpowiedni wniosek na podstawie artykułu 217 kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgłoszenie do gminy o budowie w 2018 roku- jakie zaszły zmiany?

W roku 2017 znacząco został rozszerzony katalog prac, który podlega tylko zgłoszeniu, a nie jak było do tej pory, wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Także część robót została całkowicie zwolniona z dokonywania zgłoszeń lub uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Zgłoszenia, a nie pozwolenia na budowę będzie wymagała:

 • budowa zjazdów z dróg krajowych, a także zatok parkingowych na tych drogach,
 • przebudowa mieszkalnych budynków jednorodzinnych w zakresie przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, jeśli prowadzi do zwiększenia obszaru oddziaływania tych budynków; w pozostałych przypadkach nie będzie konieczności zgłaszania budowy,
 • remont obiektów budowlanych, przegród zewnętrznych lub elementów konstrukcyjnych tych budynków, które wcześniej wymagały uzyskania pozwolenia na budowę.

Brak konieczności zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z nowelizacją, dotyczyć ma:

 • instalacji klimatyzacji,
 • budowy parterowych budynków gospodarczych o powierzchni do 35 m2 oraz rozpiętości konstrukcji do 4,80 m2; związanych z produkcją rolną, suszarniami kontenerowymi- do 21 m2,
 • postawienie wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2 na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub działka przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe (liczba wiat w tym przypadku nie może przekroczyć dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki),
 • budowa przydomowych basenów i oczek wodnych do 50 m2, opasek brzegowych, liniowych umocnień brzegów rzek, potoków górskich, brzegu morskiego, jego wód wewnętrznych, które nie są konstrukcjami oporowymi,
 • przebudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych (oprócz przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, o ile nie prowadzi to do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków).

Kto zyska na zmianach?

Zmiany mają wesprzeć osoby, które chcą rozpocząć budowę, a ilość formalności uniemożliwia im szybkie rozpoczęcie prac. W polskim prawie budowlanym takie rozwiązanie z pewnością okaże się pomocne. Skorzystać na zmianach powinno wiele osób, również dla urzędników jest to spore ułatwienie.

Facebook